1. بخش ابنيه
عملیات اجرایی بلوکهای ساختمانی فاز اول پروژه ، با پیشرفت فیزیکی کل 54 % بشرح ذیل دردست اجرا می‏ باشد
01

1) قطعه R2-5 :
عملیات اجرایی قطعه مذکور با زیربنای کل 8050 مترمربع ، شامل 3 بلوک ساختمانی و 70 واحد مسکونی با زیربنای مفید 6345 مترمربع، با پیشرفت فیزیکی 100% به پایان رسیده است.

 

تکمیل عملیات اجرایی

Protected by RsFirewall