قطعه R2-5 :
عملیات اجرایی قطعه مذکور با زیربنای کل 8050 مترمربع ، شامل 3 بلوک ساختمانی و 70 واحد مسکونی با زیربنای مفید 6345 مترمربع، به پایان رسیده و در حال بهره برداری می باشد .

pishraft2

Protected by RsFirewall