شرکت سرمایه گذاری خانه گستریکم درنظردارد اقلام مصالح ساختمانی کارگاه پروژه آسمان البرز (گرمدره) شامل اقلام تأسیسات، برق، آهن‌آلات و ... را به فروش برساند:
لذا از متقاضیان خرید دعوت می شود از تاریخ درج آگهی لغایت مورخ 99/12/11 طی ساعات اداری جهت بازدید و گرفتن اسناد مزایده به آدرس:
کیلومتر 22 جاده مخصوص، گرمدره، بلوارامیرکبیر پروژه 2800 واحدی آسمان البرز واحد مالی و پشتیبانی مراجعه فرمایند.
ضمناً هزینه درج آگهی به عهده خریدار می‏باشد.
تلفن: 14 الی 36106912-026


فاكتور (صورتحساب) به نام شركت سرمايه گذاري خانه گستريكم به آدرس ذیل نامه صادر گردد.
شناسه ملی شرکت سرمایه گذاری خانه گستریکم 10101075654

masaleh
Protected by RsFirewall