شرکت سرمایه گذاری خانه گستریکم درنظردارد ضایعات آهن آلات کارگاه پروژه آسمان البرز (گرمدره) به مقدار تقریبی 40 تن را به فروش برساند :
لذا از متقاضیان خرید دعوت می¬شود از تاریخ درج آگهی لغایت مورخ 99/08/06 طی ساعات اداری جهت بازدید و گرفتن اسناد مزایده به آدرس:
کیلومتر 22 جاده مخصوص، گرمدره، بلوارامیرکبیر پروژه 2800 واحدی آسمان البرز واحد مالی و پشتیبانی مراجعه فرمایند.
ضمناً هزینه درج آگهی به عهده خریدار می‏باشد.
تلفن: 14 الی 36106912-026
mozayede
Protected by RsFirewall